Psykologipalvelu Psyyke

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapian muotoja on olemassa monia. Psyykessä toimii kognitiivisia, Gestalt, integratiivisia, psykodynaamisia, ratkaisukeskeisiä ja kognitiivis-analyyttisiä psykoterapeutteja.

Psykoterapiaopiskelijat ottavat opintojen aikana koulutusterapia-asiakkaita vastaan. Koulutusterapian hinnat ovat edullisemmat kuin valmiiden psykoterapeuttien. Koulutuksessa olevilla on työnohjaus koko koulutuksen ajan. Psykoterapiasuuntauksista koulutusterapiaa on tarjolla integratiivisessa, kognitiivisessa, psykodynaamisessa ja kognitiivis-analyyttisessä terapiassa.

Huom! Psyyke on 10.10. yhdistynyt Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompin kanssa, jossa toimii yli 60 psykoterapeuttia. Lisätietoa yhdistymisestä löydät täältä: Komppi ja Psyyke yhdistyivät Suomen suurimmaksi psykoterapiapalvelujen tuottajaksi  

Gestaltterapia

Gestaltterapia (hahmoterapia) on psykoterapian muoto, jonka sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Sitä voidaan käyttää erilaisten psyykkisten ja psykosomaattisten vaivojen (esim. masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, (työ)uupumus, psyykkisperäinen kipuilu ja ”keholla reagoiminen”) sekä parisuhde ja vuorovaikutusongelmien työstämiseen. Gestaltterapialle luonteenomaista on aito kontaktidialogi asiakkaan ja terapeutin välillä sekä asiakkaan koko kokemuksellisen kentän huomioiminen (mieli, keho, ympäristö). Asiakkaan tilanteesta riippuen voidaan soveltaa joko ”lyhytterapeuttisesti” (esim. 5 käyntikertaa) tai pidempikestoisena terapiana (1-3-v). 

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen

 

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on yläkäsite useille sekä teoreettisille suuntauksille ja käytännön toteutuksille. Keskeistä näissä suuntauksissa on mm. terapian tavoitteellisuus ja strukturointi sekä terapeutin ja asiakkaan yhteistyösuhde. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan rajoittavia tai haittaavia ajatusmalleja sekä niiden vaikutuksia tunteisiin, mielialaan ja hyvinvointiin. Haitallisia ajatusmalleja pyritään muuttamaan. Lähestymistapa on usein käytännönläheinen. Vastaanotolla terapiassa käytetään esimerkiksi käsitteellistämistä, harjoittelua, mielikuvatekniikoita jne. Kognitiivisen psykoterapiaan kuuluu yleensä myös itsenäinen työskentely terapiatapaamisten välissä esimerkiksi harjoituksia tekemällä.

Alun perin kognitiivinen psykoterapia on kehitetty lähinnä masennuksen hoitoon, mutta se on huomattavasti laajentunut ja kehittynyt ja nykyään sitä käytetään mm. masennuksen, paniikkihäiriön, yleisen ahdistuneisuuden, fobioiden, pakko-oireisen häiriön, traumojen, päihdeongelmien ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Kognitiivinen terapia on tieteellisesti eniten tutkituin terapia muoto ja sen hyödyllisyydestä on olemassa runsaasti näyttöä. Nykyään kognitiivisia suuntauksia on olemassa useita, muun muassa skeematerapia, mindfullness ja dialektinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä, esimerkiksi 10-20 kertaa, tai pitkää, esimerkksi 1-3 vuotta. Tyypillisesti tapaamisia on kerran viikossa.

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö 
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen

Tiedustelut ja ajanvaraus Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut psykoterapia on ammatillista keskusteluapua, jossa pyritään edistämään asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaamista.

Ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on ominaista, että työskentelyä suuntaavat asiakkaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevat toiveet ja tavoitteet. Tavoitteet puolestaan nousevat asiakkaan tarpeista ja tapaamisissa keskustellaan siitä, minkä asiakas kokee tärkeäksi ja itselleen hyödylliseksi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa voidaan puhua myös asiakkaan aiemmista elämäntapahtumista, tarpeen mukaan joskus enemmän, joskus vähemmän. Uusi näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Keskustelussa pyritään samalla saamaan näkyväksi asiakkaassa olevat voimavarat ja vahvuudet – etenkin ne voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet, jotka kenties ovat hetkellisesti unohduksissa tai joita asiakas ei vielä ole itsessään huomannut olevankaan. Olennaista on, että ongelmien ja vaikeuksien syiden etsimisen sijasta painopiste on toivotun tulevaisuuden rakentamisessa, tavoitteissa ja tavoitteiden suuntaisen kehityksen edistämisessä. Pienetkin askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen.

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö 
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen 

Tiedustelut ja ajanvaraus Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on psykoterapiamuoto, jossa terapeutti ja potilas yhdessä tutkivat ja havainnoivat potilaan oireilua ja muuta kokemusmaailmaa pyrkien hahmottamaan taustalla olevia sisäistyneitä toimintatapoja. Tarkoitus on yhdessä löytää sellainen hahmotus, kuvaus, joka voi olla potilaan työvälineenä, hänen pohdintojensa apuna, terapiatuntien ulkopuolella ja edelleen terapiajakson jälkeen. Tämä kuvaus on työskentelyn tukena myös terapiatuntien aikana, ja se muuttaa muotoaan yhteisen ymmärryksen lisääntyessä ja syventyessä.

Psykoterapiaan hakeutuessaan ihminen kärsii jostakin oireesta tai toistuvasta kokemuksesta, tai hän pohtii aikaisempien elämänkokemustensa vaikutusta nykypäivän elämään. Nämä vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi toistuvana tapahtumien kulkuna, tai tapana suhtautua muihin ihmisiin ja itseen. Historia on ikään kuin läsnä nykypäivässä mielen sisäisenä dialogina ja suhteessa elämään, ihmisiin ja ympäristöön. Potilaan arkielämässä ja terapiatunnilla tämä sisäinen keskustelu, vuoropuhelu, on tarkastelun kohteena ja ymmärryksen lähteenä. Itsehavainnoinnin kehittyminen avaa potilaalle mahdollisuuden tietoisempiin valintoihin ja muutokseen.

Kognitiivis-analyyttinen terapian alussa luodaan yhteistä hahmotusta, jota voidaan kirjata paperille yhteiseksi työvälineeksi. Terapian kokonaispituus vaihtelee pelkästä muutaman kerran hahmotusvaiheesta 16 tai 20 istunnon pituisiin hoitoihin. Koska potilaan oma aktiivinen työskentely terapiatuntien ulkopuolella painottuu, terapiaistunnot toteutuvat useimmiten kertaviikkoisina. KAT:ia käytetään myös tätä pidemmissä hoidoissa. Keskeneräisten asioiden työstämistä arvioidaan yhdessä seurantakäynneillä, jolloin voidaan tarvittaessa suunnitella potilaan tarvitsemaa ja tilanteeseen sopivaa jatkotyöskentelyä.

KAT:issa käytetään psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla kirjallisia, kuvallisia, toiminnallisia tai mielikuvatekniikoita. KAT on sopiva hoitomuoto monessa eri ongelmatilanteessa, esimerkiksi masennus, heikko itsetunto, päihdeproblematiikka, ahdistus-/pelkotilat, ongelmakäyttäytyminen, ihmissuhdeongelmat.

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö 
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen

Tiedustelut ja ajanvaraus Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttisella eli psykodynaamisella psykoterapialla tarkoitetaan erilaisia psykoterapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta ja persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta. Kaikki tämän suuntauksen psykoterapiamuodot pyrkivät havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti henkilön kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Näitä tekijöitä pyritään ymmärtämään ja jäsentämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä erityisesti vuorovaikutussuhteessa potilaan ja psykoterapeutin välillä.

Koska elämänhistorian aikaisilla tapahtumilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisen kannalta, hoidossa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempia kokemuksia. Psykoterapian turvin voidaan käydä läpi kokemuksia, jotka ovat ylittäneet silloisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kokemisen suhteen on jääty liian yksin. Itsehavainnoinnin laajetessa ja itseymmärryksen lisääntyessä mielensisäiset ristiriidat ja niihin liittyvät ongelmat ja oireet helpottuvat usein pysyvästi.

Pitkäkestoisessa psykoanalyyttisessä psykoterapiassa käydään 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisten määrä sovitaan ennalta, esim. 10-20 krt. Psykoanalyysi on näistä hoitomuodoista intensiivisin. Siinä tapaamisia on 3-5 viikossa ja hoito kestää usein vuosia.

Psykodynaaminen psykoterapia soveltuu hyvin esim. masennus- ja ahdistusoireiden, ruumiillisten oireiden sekä ihmissuhdeongelmien hoitamiseen. Hoidoissa potilaan omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten hoito sopii hyvin niille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö 
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen

Tiedustelut ja ajanvaraus Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi

Kuvataidepsykoterapia

Kuvataidepsykoterapiassa ihmisen kokemusta tarkastellaan kuvasta käsin ja siinä psyykkinen korjaantuminen tapahtuu olennaiselta osin luovan kuvallisen prosessin kautta. Harjaantuneisuus kuvan tekemiseen ei ole kuitenkaan edellytyksenä kuvataidepsykoterapiaan hakeutumiselle ja sen läpiviemiselle. Riittää, että kuvallisuus tuntuu kiinnostavalta lähestymistavalta. Hoitomuoto soveltuu samojen ongelmien työstämiseen kuin muukin psykodynaaminen terapia.

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö 
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jolle on tyypillistä tavoite- ja asiakaskeskeinen sekä järjestelmällinen ja koulutuksellinen toiminta. Taustaoletuksena on, että inhimillinen käyttäytyminen on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde, johon kuuluu keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot. Tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohteena, ja siihen vaikutetaan terapiassa. Ihmistä hoidetaan näin ollen kokonaisuutena. Terapian tarkoituksena on parantaa ihmisten itsehallintaa ja -hoitoa tarjoamalla ja opettamalla uusia valmiuksia ja taitoja. Tämä voi sisältää esim. uusien toiminta- ja ajattelutapojen omaksumisen, uusien tunteensäätelytapojen oppimisen ja/tai terveysriskien ja sairauksien hoitotapojen omaksumisen ja hallinnan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu mm. oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen, tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käyttää tieteellisesti todennettuja tutkimusmenetelmiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia alkaa yleensä 2-5 tapaamiskerran käyttäytymisanalyysilla, jossa analysoidaan asiakkaan vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Näillä tapaamiskerroilla pyritään analysoimaan kaikki asiakkaan tilanteeseen vaikuttavat taustamuuttujat. Tämän jälkeen voidaan sopia varsinaisesta hoidosta ja sen kestosta. Terapiassa keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien ongelmien ratkaisuun ja niitä ylläpitävien tekijöiden tarkasteluun. Asiakas ja terapeutti toimivat yhteistyössä pyrkien yhdessä selvittämään ja analysoimaan asiakkaan esittämiä ongelma-alueita. Myös terapiasuhteessa esiintyvien ilmiöiden käsittely on keskeistä. Tavoitteena on selvittää kaikki se olennainen, mikä liittyy asiakkaan ongelmaan ja sen hoitamiseen. Asiakkaan elämää hankaloittavia toimintamalleja pyritään korvaamaan paremmin toimivilla ja asiakasta autetaan saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka edesauttavat hänen omaa elämäänsä. Terapia on luottamuksellista ja hoitoon liittyvistä periaatteista sovitaan kirjallisesti.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa ja se on saavuttanut tunnustusta kaikkialla maailmassa erityisen tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna terapiamuotona. Käyttäytymisterapeuttisia hoitomenetelmiä on olemassa lähes kaikkiin psykiatrisiin, neurologisiin ja terveyspsykologisiin ongelmiin ja häiriöihin, ja monien ongelmien hoidossa nämä hoitomenetelmät on osoitettu parhaiksi psykologisiksi hoitomenetelmiksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on osoittautunut erityisen tehokkaaksi esim. seuraavilla alueilla: ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmat, syömis- ja unihäiriöt, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, huono itseluottamus, väärinkäyttöongelmat, skitsofrenia ja erityyppiset stressiongelmat ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat sekä oppimisvaikeudet, lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen liittyvät häiriöt.

Tiedustelut ja ajanvaraus Arkadia
Tiedustelut ja ajanvaraus Töölö 
Tiedustelut ja ajanvaraus Sörnäinen

Tiedustelut ja ajanvaraus Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi

Palvelemme Helsingissä
Arkadiassa, Töölössä ja Sörnäisissä.
Katso heti vapaat ajat
Site Design by Wiseweb